Gebruiksvoorwaarden Sportloaded

Artikel 1 – Algemeen

G.J. Stevens h.o.d.n. Sportloaded is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75372126 en is gevestigd aan de Industrieweg 102 (7903AK) te Hoogeveen, hierna: Sportloaded. Sportloaded is de aanbieder van het platform waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van het platform gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van het platform. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Sportloaded Gebruiker deze platform verder niet te gebruiken. Sportloaded raadt iedereen aan die gebruik maakt van het platform de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door het platform te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Sportloaded door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Sportloaded gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Sportloaded. Sportloaded zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Sportloaded.

Artikel 3 – Gebruik van het platform

 1. Sportloaded spant zich in het platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot het platform nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of het platform plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Sportloaded onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Sportloaded kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het platform, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van het platform

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het platform. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het platform. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van het platform:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen het platform gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) het platform van Sportloaded;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Sportloaded.
 5. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Sportloaded gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Sportloaded komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het platform te ontzeggen en/of het gebruik van het platform te beëindigen.
 6. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 8. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
 9. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 10. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 11. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Sportloaded. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 5 – Toegang

 1. Sportloaded biedt enkel en alleen het gebruik van het platform aan. Sportloaded heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten of producten van eventuele adverteerders op de website/het platform.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sportloaded aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het platform tijdig worden verstrekt aan Sportloaded.
 4. Sportloaded is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sportloaded is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorSportloaded bekend was.

Artikel 6 – Beschikbaarheid platform

Sportloaded staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Sportloaded streeft ernaar om zich in te spannen om de Sportloaded applicatie en de toegang tot het platform, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Sportloaded niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het platform. Sportloaded is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het platform en het gebruik van het platform op te schorten. Sportloaded is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het platform te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Sportloaded of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Sportloaded gerechtigd om dat deel van het platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Sportloaded zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Sportloaded aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of het platform niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via het platform van Sportloaded of via contact@sportloaded.nl.

Artikel 9 – Betaling

Het recht om gebruik te maken van het platform is niet onderwerpen aan een betalingsverplichting. Tenzij Gebruikers op basis van behaalde punten een zaak tegen een gereduceerd tarief kunnen kopen (gamification).

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Sportloaded vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het platform voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Sportloaded.
 2. Sportloaded is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op het platform of die van gelinkte websites.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Sportloaded jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid uitgesloten voor zover een wettelijke regeling zich hiertgegen niet verzet. Indien en voor zover de uitsluiting niet blijft bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, doch tot een maximum van 250,- per gebeurtenis per jaar. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is Sportloaded is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het platform of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 5. Sportloaded staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sportloaded verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Sportloaded is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Sportloaded aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Sportloaded vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sportloaded. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Sportloaded dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Sportloaded is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Sportloaded en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Sportloaded buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Sportloaded heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sportloaded zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Prijsvraag 

 1. Gebruiker kan via het platform maandelijks deelnemen aan een prijsvraag en spaarpunten verzamelen teneinde mooie prijzen te kunnen winnen.
 2. Gebruikers kunnen op de volgende manieren spaarpunten verdienen:
 • door artikelen te delen;
 • door andere gebruikers te attenderen op het platform (met een persoonlijke link);
 • door instagram accounts te volgen;
 • door abonnee te worden op YouTube;
 • door in te loggen op het platform;
 • door op links te klikken en/of het profiel compleet te maken.
 1. De hoeveelheid punten die maandelijks verdiend kunnen worden, is afhankelijk van de doelgroep en verschilt maandelijks.
 2. De spaarpunten zijn één maand geldig na verloop van deze periode vervallen de spaarpunten.
 3. De spaarpunten kunnen niet ingewisseld worden voor geld en zijn niet overdraagbaar.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Sportloaded, alsmede op de goede naam van Sportloaded. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het platform berusten uitsluitend bij Sportloaded en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om het platform persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van het platform blijft te allen tijde het eigendom van Sportloaded. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor het platform dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Sportloaded of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van het platform onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via het platform van Sportloaded worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@sportloaded.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sportloaded de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Sportloaded zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 – Wijzigingen

Sportloaded heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het platform inzien.

Artikel 16 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sportloaded en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Sportloaded en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Hoogeveen, 14 april 2021.